کوچ

کوچ روزها را در آنسوی نگاهم درک کردم ولی مرگ را نمی یافتم
کیست که میگوید مرگ
کیست که میگوید هجو
آرام وآهسته در پی بهاری هست
هرگه بهاری هست کوچ نگاهی هست
اما پس از آن رنگ خزانی هست
بعد از خزانم رنگ سپیدی هست
پس هرگه آهی هست یا بار خواری هست
آنجا بهاری هست
مرگی نمی بینم در باغ هستی من
چون هرگه آهی است بر آن صبوحی هست


/ 0 نظر / 11 بازدید