توانایی انتخاب ، فضیلتی است که به هر انسانی عطا شده است .

اما این فضیلت برای کسی که از آن استفاده نمیکند و خود را به انتخاب دیگران وا می گذارد به یک نفرین تبدیل می شود .

 

/ 0 نظر / 16 بازدید