الهی...

الهی !

از آنچه نخواستی ، چه آید؟ و آن را که نخواندی کی آید ؟

ناکشته را از آب چیست؟ و نابایسته را جواب چیست؟

تلخ را چه سود اگر آب خوش در جواب چیست؟

و خار را ، چه حاصل از آنکه بوی گل در کنار است؟

...

 

(ج اول ، ص 73 ، در تفسیر البقره)

 

/ 0 نظر / 21 بازدید