به یاد داشته باش:

دیگران را چنان که هستند باید پذیرفت نه چنانکه تو دوست داری. باید واقعیت آنها را در نظر گرفت و بیهوده برای خود یا آنها رویا بافی نکرد بر پایه واقعیت ها باید حرکت کرد تا موفق شد

/ 0 نظر / 18 بازدید