واژه واژه کلامت

به صداقت عسل بود شیرین

وقتی از کندوی غارت شده

احساساتت حرفها داشتیمن از اینجا خواهم رفت

و فرقی هم نمیکند

که فانوسی داشته باشم یا نه

کسی که میگریزد

از گم شدن نمیترسد/ 1 نظر / 13 بازدید
avnoos.com

ماه میدونی فرق تو با ماه چیه؟ ماه سه حرف داره ولی تو حرف نداری! جوراب اگه گفتی فرق تو با جوراب چیه؟جوراب لنگه داره ولی تو نداری! اشك میدونی فرق تو با اشک چیه؟اشک از چشمم میفته ولی تو هیچ وقت از چشمم نمیوفتی! چغندر می دونی فرق تو با چغندر چیه ؟ از چغندر قند می گیرن از قندش شیرینی ، شكلات و عسل درست می كنن اما تو تو خودت قند و نباتی شكلاتی شكلاتی عسلی یا که شیرینی ، که به دل اینجور میشینی! یانگوم می دونی فرق تو با یانگوم چیه؟ یانگوم جواهری در قصره ولی تو قصری از جواهری! كشتی میدونی فرق تو با کشتی چیه؟ کشتی به گل میشینه ولی تو به دل میشینی (مدیر محترم این پیام جنبه تبلیغاتی دارد)