کریما !

این سوز ما امروز درد آمیز است!

نه طاقت به سر بردن و نه جای گریز است!

سروقت ، عارف ، تیغی تیز است.

نه جای آرام و نه روی پرهیز است!

 

لطیفا!

این منزل ما چرا چنین دور است؟!!

همراهان برگشتند، که این کار غرور است.

گر منزل ما سرور است این انتظار ،سور است،

وگر جز منتظر، مصیبت زده است،معذور است.

 

(ج 4،ص144،تفسیر التوبه)

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید