دنیا را نگه دارید...

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند.

 ستایش کردم ، گفتند خرافات است .

عاشق شدم ، گفتند دروغ است.

 گریستم ، گفتند بهانه است .

خندیدم ، گفتند دیوانه است .

 دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم

/ 0 نظر / 17 بازدید