هدیه ی عشق

عشق هدیه ای نمی دهد مگر از گوهر ذات خویش.

و هدیه ای نمی پذیرد مگر از گوهر ذات خویش.

عشق نه مالک است و نه مملوک ،

زیرا عشق برای عشق کافی است.

عشق را هیچ آرزو نیست مگر آنکه به ذات خویش در رسد

/ 0 نظر / 7 بازدید