عشق

عشق هدیه ای نمی دهد مگر از گوهر ذات خویش.

 

و هدیه ای نمی پذیرد مگر از گوهر ذات خویش.

 

عشق نه مالک است و نه مملوک ،

 

زیرا عشق برای عشق کافی است.

 

عشق را هیچ آرزو نیست مگر آنکه به ذات خویش در رسد.

/ 0 نظر / 15 بازدید