الهی ...

الهی !

گر زارم ، در تو زاریدن خوش است ،

ور نازم ، به تو نازیدن خوش است.

 

الهی !

شاد بدانم ، که بر درگاه تو می زارم ،

بر امید انک روزی در میدان فضل ، به تو نازم .

تو ! من فاپذیری و من فاتوپذیرم.

یک نظر در من نگری ، و دو گیتی به آب اندازم .

 

(ج اول ، ص 113-114 در تفسیرالبقره )

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید